01 Ağustos 2021

ÖZEL HALK MİNİBÜS HATTI İHALEYE VERİLECEKTİR

Vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi, disiplin altına alınması ve korsan taşımacılığın önlenmesi için Halfeli-Iğdır yolcu güzergahının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 37. Maddesi KAPALI TEKLİF Usulü ile 10/08/2021 tarihinde Salı günü saat 10.00'da Halfeli Belediyesi Encümen Salonunda ihalesi yapılacaktır.

A-İHALENİN KONUSU ve GÜZERGAHI

            Belediyemizin sınırları içerisinde ve Iğdır ili arasındaki güzergâhın İl Trafik Komisyonun 18.10.2004 gün ve 13–145 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen güzergâh; İMKB İlköğretim okulundan hareket etmek üzere gidiş-geliş aynı güzergâhı takip etmek kaydıyla belediye önünden Ahmet Hani Caddesi ile cumhuriyet caddesi müteakiben Iğdır Fatih caddesinden Dörtyol kavşağından aynı güzergâhı takip etmek üzere; 23 (Yirmi üç) Adet Araçlı Özel Halk Minibüs Hattının çalışması, işini kapsar.

B-İHALENİN

1-Muhammen bedeli              : 30.000.00-TL + KDV’dir

2-Tarihi/Saati                         :İhale 10.08.2021 Salı günü saat 10.00’ da

3- Yeri                                    :Halfeli Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası –Özvatan Mah. Mevlana Cad.No:7- Halfeli Belediyesi adresinde yapılacaktır.

4- İşin geçici teminatı (Muhammen bedelin %3’u): 1.062 (Binaltmışiki)-TL geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından, Halfeli Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Iğdır Şubesi nezdinde bulunan TR 48 0001 5001 5800 7284 5635 69 IBAN Nolu kurumsal hesabına yatırılacaktır.

5- Kesin Teminatı      :İhale bedelinin % 6’sıdır.

6-Kirlama süresi        : Sözleşmenin imzlandığı tarihten itibaren 1(bir) yıldır.

7-Doküman Satış Bedeli : 250.00 (İkiyüzelli)-TL.’dır.

8- Ödeme Şekli          : İdari şartnamenin L-ÖDEMELER, ÖDEME PLANI ve MÜEYYİDELER başlığı altında maddeler halinde sıralanmıştır.

 

C-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye girebilmek için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 10.08.2021 Salı günü saat 10.00’na kadar Halfeli Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu –Özvatan Mah. Mevlana Cad.No:7-Halfeli Belediyesi adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

1-Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

2-İç zarf,

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,

4-Noter tasdikli imza sirküleri,

5-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

6-Ortak girişim olması halinde,ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur.Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

7- Halfeli Belediye Başkanlığı Özel Halk Minibüs Hattı ihalesi, yapılacak işin adına alınmış

1.062 (Binaltmışiki)-TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından, Belediye Başkanlığımızın Vakıflar Bankası Iğdır Şubesi nezdinde bulunan TR 48 0001 5001 5800 7284 5635 69 IBAN Nolu kurumsal hesabına yatırılacaktır.

 

8- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler ihale komisyonunca kabul edilmeyecektir.

11- Başvuru dosyasındaki belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyacaktır. İlan tarihinden önceki tarihi ihtiva eden noter tasdikli belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- İhaleye ait şartname ve döküman satış belgesini ihale teklif zarfının içinde komisyona sunulacaktır.

13- Başvuru dosyasında Özel Halk Minibüs Hattı’nda çalışacak olan tüm araçların araç ruhsatların aslı yada onaylı suretlerini ihale teklif zarfının içinde komisyona sunulacaktır.

14-Başvuru dosyasında gerçek/tüzel kişilerin kanuni ikametgâhlarını ve tebligat için güncel adresleri ile nüfus cüzdan onaylı suretlerini sunmaları zorunludur.

D- Özel Halk Minibüs Hattı idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Halfeli Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü’nde) ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR